top of page

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN : (for an english version, please email us)

 

A. Inroepbaarheid

 

De klant stemt uitdrukkelijk in met onze algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere, en ziet er uitdrukkelijk van af om zich op de zijne te beroepen.

Iedere clausule die in strijd is met deze algemene voorwaarden wordt door ons niet aanvaard.

 

B. Reproductierecht

 

1. Het gebruik van onze werken is onderworpen aan de bepalingen van de wetten inzake de auteursrechten en de naburige rechten, en is strikt beperkt tot de omschrijving die gegeven is op onderhavig document.

Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling behouden wij de intellectuele eigendom op al onze werken. Aangezien het afstaan van een werk niet het afstaan van de auteursrechten erover inhoudt en dat

evenmin laat veronderstellen, is elke reproductie, publicatie, tentoonstelling of andere vorm van gebruik enkel mogelijk door onze voorafgaande schriftelijke toestemming en de vermelding van onze naam.

Klanten die onze werken gebruiken na expliciete toestemming, zijn ten allen tijde verantwoordelijk voor de nodige vergunningen met betrekking tot de personen en/of goederendie op deze werken afgebeeld zijn, en voor de tekst

en en onderschriften die met het gebruiker van gepaard gaan, zijnde het tijdelijk of definitief.

Bij het gebruik, publicatie, tentoonstelling of andere vorm van verspreiding van onze werken door klanten of derden

zullen deze ook ten allen tijde het reproduceren door derden naar hun best vermogen en mogelijkheden tegengaan.

 

2. Indien de reproductierechten worden afgestaan, gaat die afstand pas in nadat de overeengekomen prijs betaald is.

 

3. Onze werken kunnen in geen geval en op geen enkele wijze zonder onze schriftelijke toestemming aan derden worden overgedragen. De klant zal verantwoordelijk geacht worden voor elke schending van dat verbod.

 

4. In geen enkel geval en op geen enkele wijze (reprografie, fotokopie, microfilm,videoprocedé of elektronische, digitale of analogische manipulatie, enz.) mag er een nieuworigineel of kopie, van welke aard ook, van de door

ons geleverde werken gemaakt worden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

5. De klant moet de morele rechten die aan onze werken verbonden zijn, respecteren.

De klant verbindt zich er zo toe de integriteit van onze werken te respecteren, en met name de kleuren

trouw weer te geven en ze niet te verminken of te vervormen zonder onze voorafgaandetoestemming.

Onze naam moet duidelijk en ondubbelzinnig ten opzichte van elke reproductie vermeld worden.

Bij gebrek behouden wij ons het recht voor om een schadevergoeding te eisen zoals voorzien in het SOFAM-tarief.

Bij elk gebruik dat niet door ons was toegestaan, hebben wij eveneens automatisch recht op een minima

le vergoeding gebaseerd op het SOFAM-tarief.

 

6. De klant verbindt zich er formeel toe om ons binnen de 15 dagen na het drukken of verspreiden van de publicatie een bewijsexemplaar te bezorgen.

 

7. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding op de voorzijde van dit document zijn alle rechten

(kabel, audiovisuele exploitatie, privékopie, uitgave, enz.) voorbehouden.

 

8. Bij inbreuk op de bepalingen van art.2 behouden wij ons het recht voor om een schadevergoeding te vorderen, zoals voorzien in het SOFAM-tarief.

 

C. Bestelling

 

Wij verbinden ons ertoe de bepalingen van de bestelbon trouw en naar best vermogen te respecteren.

Onze prijs is berekend op verplaatsingsonkosten, de prijzen van eventuele grondstoffen en lonen op de datum van de bestelbon.

Wij behouden ons het recht voor, bij eventuele stijging van een van deze factoren, onze prijzen aan te passen. Meerwerken en supplementen worden steeds afzonderlijk afgerekend.

 

D. Annulering

 

Wanneer een bestelling door een klant wordt geannuleerd of niet door ons wordt uitgevoerd,

behalve in geval van overmacht, heeft de benadeelde partij recht op de overeengekomen vergoeding die in geen geval lager mag zijn dan 15% van de oorspronkelijk overeengekomen prijs.

 

E. Aansprakelijkheid

 

De klant aanvaardt dat door technische beperkingen kleurafwijkingen mogelijk zijn.

Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling, heeft de levering plaats op ons adres.

De fotografische en grafische werken, evenals elk ander voorwerp, worden vervoerd op risico en

ten laste van de klant. Deze is eveneens aansprakelijk voor de werken die hem werden toevertrouwd en voor het gebruik ervan. We kunnen op geen enkel ogenblik aansprakelijk gesteld worden voor het verloren gaan van

electronische bestanden of schade die ontstaat bij het gebruik ervan.

 

F. Leveringstermijnen

 

Indien er geen leveringstermijn overeengekomen is, verbinden wij ons ertoe om te leveren binnen een redelijke termijn die overeenstemt met de gebruiken van het beroep. Indien de overeengekomen leveringstermijn uitsluitend met meer dan 10 dagen overschreden wordt omwille van redenen die uitsluitend aan ons te wijten zijn, en op voorwaarde dat de klant geen enkele wijziging heeft aangebracht aan de bepalingen van de bestelbon, verbinden wij ons ertoe om de overeengekomen prijs met 15 % te verminderen.

Indien de klant vraagt om de leveringstermijn te verkorten, behouden wij ons het recht voor om het oorspronkelijke bedrag van de bestelling met ten minste 50 % te vermeerderen.

 

G. Klachten

 

Klachten moeten ons binnen de 7 dagen na leveringsdatum per aangetekende brief toegestuurd worden, zo niet zal de levering als aanvaard beschouwd worden.

 

H. Betaling

 

Onze facturen moeten ten laatste op de vervaldag op ons adres betaald worden.

Elke factuur die na deze termijn niet betaald is, wordt van rechtswege vermeerderd met een intrest van 12% per jaar.

Wanneer de factuur onbetaald blijft 15 dagen na de aangetekende verzending van een ingebrekestelling, zal de schuld verhoogd worden met 10 % van het gefactureerde bedrag met een minimum van 250,00 euro.

Deze forfaitaire vergoeding staat los van de schadeloosstelling wegens schending van de auteursrechten en

van de procedure- en gerechtskosten.

De foto’s worden afgeleverd en mogen slechts worden gebruikt NA betaling van het volledig verschuldigde bedrag.

 

I. Sancties

 

De voorgaande bepalingen doen geen afbreuk aan de schadevergoedingen die volgens het

SOFAM-Tarief verschuldigd zijn :

 

1. Een forfaitaire minimale schadevergoeding van 200 % van het basisrecht berekend volgens het SOFAM-Tarief, met een minimum van 125 euro, is verschuldigd bij gebruik zonder voorafgaande toestemming.

 

2. Een forfaitaire minimale schadevergoeding van 100 % van het basisrecht berekend volgens het SOFAM-Tarief, met een minimum van 125 euro, is verschuldigd bij gebruik zonder vermelding van de naam van de auteur en/of van zijn

rechthebbende.

 

3. Een forfaitaire minimale schadevergoeding van 300 % van het basisrecht berekend volgens het SOFAM-Tarief, met een minimum van 250 euro, is verschuldigd bij gebruik met naamtekening met een andere naam dan deze van de

werkelijke auteur en/of van zijn rechthebbende.

 

4. Een forfaitaire minimale schadevergoeding van 200 % van het basisrecht berekend volgens het SOFAM-Tarief, met een minimum van 125 euro, is verschuldigd in geval van schending van de integriteit van het werk.

 

J. Juridische bevoegdheid

 

In geval van gerechtelijke invordering of voor elke andere betwisting omtrent onze facturen zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

In geval van betwisting met een gebruiker in de zin van de wet van 14 juli 1991, zal de betwisting hoe dan ook voor de bevoegde rechter gebracht worden krachtens artikel 624.1, 2 of 4 van het Gerechtelijk Wetboek.

bottom of page